Blog
autodafe
Eine
Eine Fizyk
158 obserwujących 776 notek 1535937 odsłon
Eine, 3 grudnia 2016 r.

Spekulacje, to nasze kłopoty

1183 93 0 A A A


Prof.Helge Kragh, to znany duński historyk nauk przyrodniczych.Prowadzi bardzo owocne badania nad historią fizyki,astronomii,chemii,ukończył studia matematyki i fizyki,obronil pracę doktorską z fizyki teoretycznej.Jest autorem bardzo licznych prac, a najbardziej popularne to "Dirac-A Scientific Biography", oraz  "Highr Speculation"(właśnie ukazało się jej polskie wydanie [1]).

W książce "Wielkie spekulacje"[w drugiej jej części]Kragh umieścił świetny esej zatytułowany>"Zmieniające się stałe przyrody".Gdyby stałe przyrody takie jak:prędkość światła w próżni,stała Plancka,stała grawiatcji zależaly od czasu kosmicznego,czyli były zmienne przez dzieje kosmosu,wówczas w różnych epokach kosmicznych panowałyby różne prawa fizyki i natura przyrody byłaby różna.

Wielkie spekulacje. Teorie i nieudane rewolucje w fizyce i kosmologii

W trakcie lektury  tego eseju z książki Kragha, odebrałem telefoniczną informację od kolegi  ,że w Physical Review D , 94,  z dnia 18  listopada 2016 jest tekst [ 2], który pozwala [jego zdaniem] bardziej wnikliwie spojrzeć na problem spekulacji teoretycznych w fizyce, oraz pożyteczność nie przyjętych teorii, niż to robi  Kragh w swej bardzo grubej książce [ ponad 700 stron!].

Autorzy tej rozprawy[wskazanej mi przez kolegę] : Prof. João Magueij z Imperial College w Londynie i prof. Niayesh Afshordi z  Waterloo University [i równocześnie z Perimeter Insitute ] w Kanadzie,od dawna  nie szczędzili  ostrych słów krytyki pod adresem hipotezy inflacji komologicznej.Według tej hipotezy [zaproponowanej w 1981 roku przez Alana Gutha] wczesny Wszechświat przeszedł przez fazę szybkiego rozszerzenia się spowodowanego dodatnią gęstością energii próżni. i dzięki temu  jest płaski  oraz  w dużych skalach - jednorodny co do temperatury i gęstości materii barionowej, a promieiowanie tła ma określony zapis fluktuacji energii z okresu wczesnego wszechświata [przed inflacją].

Alternatywny

Prof.J.Magueujo

Gdyby wymienieni wyżej dwaj astrofizycy ograniczyli się do krytyki hipotezy inflacji kosmologicznej, to nie byłoby mojego ,obecnego wpisu.Tymczasem prof. João Magueij [Portugalczyk z pochodzenia] już w roku 1999 przeddstawił [3] teorię zmienności wartości prędkości światła w zależności od czasu kosmologicznego wszechświata[jej akronim  VSLie-Varying Speed of Light] i zastosował ją w latach następnych do budowy modelu konkurującego z hipotezą Gutha.

I właśnie praca  [2] z sprzed dwóch tygodni[wspólna z Afshordi-m] referuje teorię VSL na wyższym poziomie formalnym i ma szczegółowo opracowany test obserwacyjnej weryfikacji  głównych prrzewidywań wynikających dedukcyjnie z modelu VSL.
Założeniem tego modelu jest , iż we wczesnym wszechświecie prędkość światła była nieskończenie wielka.można zapytać: a co spowodowało ten fakt [ znienawidzony przez Einsteina , a hołubiony przez Newtona] ?

image

Prof.N.Afshordi

Przyczyną tego była[ zdaniem Magueija i Afshordiego], odpowiednio wielka temperatura.Autorzy otrzymują rachunkiem zależność prędkości rozchodzenia się promieniowania ExB  od teemperatury w przestrzeni.Takie teooretycznie uzasadnione założenie, czyni zbędną hipotezę inflacji kosmologicznej,gdyż z niego wynikają te same wnioski , jakie otrzymujemy z hipotezy inflacji.

Epistemiczna wyższość  modelu VSL polega na tym ,że ta hipoteza przewiduje istnienie własności promieniowania tła[reliktowego] możliwe do wykrycia obserwacyjnie i pomiarowo.Chodzi tu o efekt charakteryzujący początkowe fale gęstości za pomoca wartości tzw indeksu spektralnego.
Najnowszy odczyt wartościtej wielkości [w 2015 roku] uzyskany przez CMB-mapping  satelity Planck, dał wartość  około 0,968, a Magueija i Afshordi uzyskali z obliczeń wynik 0,96478 [zbieżność wyników jest zachęcająca].Należy teraz zrobić pomiary indeksu spektralnego dla póżniejszych obszarów promieniowania tła i porównać znowu z wartością przewidywaną teoretycznie w ramach modelu VSL.

Wprowadzenie nieskończenie wielkiej wartości na prędkość światła, we wczesnym, gorącym wszechświecie, oznacza próbę budowy fizyki radykalnie innej od tej jaka jest i prowadzi do sprzeczności z geometrią przestrzeni  E3, oraz łamie zasadę przyczynowości.

Dlatego autorzy tego modelu wczesnego wszechświata [bez epoki inflacji przestrzeni] osadzają teorię  w przestrzeni skalarno-tensorowej o dwóch non-conforemnych metrykach i z nieciągłością opisującą dobrze fakt  wolniejszej propagacji fal grawitacyjnych w stosunku do fal ExB.

Helge Kragh w swej książce "Wielkie spekulacje" [1] opisuje  teorię VSL na stronach 334-342 odwołując się do   pracy Magueijo z roku 2003 [4].Tymczasem J.Magueijo wcale nie przerwał swoich spekulacji nad budową nowej fizyki i po blisko 13 latach zawziętych studiów min. konforemnej geometrii, przedstawił spójną wewnętrznie fizykę przestrzeni termicznej,w której rozchodzą się sygnały EB nieskończenie szybko.Jeżeli jego spekulcje znajdą potwierdzenie obserwacyjno-pomiarowe to  kosmologia  ze swym paradygmatem BB, oraz fizyka z teorią względności , mogą przejść do działu "Nieudane rewolucje" w nowej edycji książki Helge Kragha. 


Literatura
[1] H.Kragh,Wielkie spekulacje.Teorie i nieudane rewolucje w fizyce i kosmologii,Copernicus Center Press,Kraków,2016  
[2] N.Afshordi,J.Magueijo,Critical geometry of a thermal big bang,Phys. Rev. D 94, (10),1301(R), 18 liatopada ,2016
[3]A.Albrecht,J.Magueijo, A time varying speed of light as a solution to cosmological puzzles,Phys.Rev.D,59,1999 http://arxiv.org/abs/astro-ph/9811018
[4]J.Magueijo,New Varying Speed of Light Theories,,Reports on Progress in Physics,66,2oo3

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Uwaga! Zmieniliśmy sposób komentowania, ale nadal możesz przeczytać stare komentarze do tego wpisu.

Zobacz komentarze

Tematy w dziale Technologie